wytyczne do projektowania

grubosc scianki

GRUBOŚĆ ŚCIANKI.
Minimalna grubość ścianki w technologii DMLS wynosi 0,4 mm. Pozwala to na wytwarzanie precyzyjnej geometrii. Spieczony proszek ma niewiele większą szerokość od ogniskowej średnicy, co jest wynikiem efektu przewodnictwa cieplnego.
UWAGA! Tworząc ścianki modelu uważaj na to, żeby były one pełne. Ścianki o grubości zero, nie będą brane pod uwagę przy wydruku.

rozmieszczenie

ROZMIAR MODELU.
Wykorzystanie przestrzeni stołu roboczego wpływa na koszty produkcji detalu. Najbardziej opłacalny jest druk, gdy jest on całkowicie zapełniony.
Jego wymiary to: 250 mm x 250 mm x 325 mm.
Jeśli detal wykracza poza obszar stołu roboczego, jest on dzielony w CAD data na mniejsze elementy, a po procesie druku są one łączone.

wciecia

ELEMENTY WYPUKŁE I WKLĘSŁE.
Technologia DMLS zapewnia bardzo dużą dokładność wydruku. Projektując elementy wypukłe i wklęsłe w formie napisów czy logo, trzeba pamiętać o ich czytelności, dlatego ich proponowane minimalne wartości to 0,3 mm.

elementy.ruchome

ELEMENTY RUCHOME.
Budując elementy ruchome takie jak łańcuszki, siatki czy zawiasy trzeba pamiętać o minimalnym dystansie pomiędzy sąsiadującymi ściankami, który wynosi 0.5 mm dla tej technologii.
Jest to minimalna wartość niezbędna do usunięcia materiału podporowego oraz w celu uniknięciu sklejenia się ścianek.

geometria

GEOMETRIA.
Niektóre rodzaje geometrii, jak okrągłe otwory, zwiększają koszty. Duży kąt, pod którym jest ułożona kolejna warstwa, wymaga stosowania systemu podporowego.
Czasami wystarczy ułożyć model poziomo na stole roboczym drukarki, ale czasami, przy bardziej skomplikowanych modelach, wymagane jest zgeometryzowanie otworu, co zmniejsza kąt pomiędzy kolejnymi warstwami.
Skomplikowanie geometrii modelu nie wpływa na koszty druku.
Każda geometria modelu- szczególnie otwory i wcięcia, muszą być rozpatrywane indywidualnie w celu zminimalizowania kosztów produkcji.

kÄ…ty

PODPORY.
Ścianka modelu do 25 stopni nie wymaga systemu podporowego, dzięki czemu jest redukowany czas i koszt produkcji. Suport jest wypalany z tego samego materiału, co model docelowy.
System podporowy budowany jest z tego samego materiału, co cały model. Minimalna grubość elementów jego konstrukcji zapewnia proste i szybkie usunięcie go.

platforma

PLATFORMA.
Model ze stopionego proszku jest metalurgicznie połączony ze stalową platformą. Po procesie wydruku są one separowane od siebie (za pomocą piłowania i szlifowania lub cięcia drutem).

W danych przypadkach można ją wykorzystać do swojego modelu. Projektując warto ją wziąć pod uwagę, oszczędzając na czasie i kosztach produkcji.

modele.zamkniete

MODELE ZAMKNIĘTE.
Model całkowicie zamknięty uniemożliwia usunięcie struktur podporowych i niespieczonego proszku materiału w modelu, co zwiększa jego masę i koszty.
Dlatego zaleca się przewidzenie otworu o średnicy 0,5mm.

jak przygotować plik

Stwórz swój projekt w programie 3D:

SketchUp
SolidWorks
Rhinoceros
Catia

 

Zapisz go w rozszerzeniu .STP oraz .STL.

UWAGA! Przy konwersji trzeba ustalić odpowiednie parametry, żeby model po niej, miał niezmienioną geometrię. Poniżej znajdują się dane do ich poprawnego skonwertowania.

 

Prześlij plik razem z formularzem zgłoszeniowym na naszego maila: info@fado-design.com lub za pomocą www.wetransfer.com

regulamin

§1
Organizator konkursu

I. Organizatorem konkursu „FADO Design”, zwanego dalej Konkursem, jest FADO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Solna 7a, 85-942 Bydgoszcz zwana dalej Organizatorem.

II. Konkurs ma charakter międzynarodowy i nie narzuca ograniczeń terytorialnych.

III. Termin nadsyłania prac od 14.03.2016 do 30.06.2016r.

IV. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zwanym dalej Regulaminem, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

V. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.fado-design.com

 

§2
Założenia konkursowe

I. Temat konkursu:

Oprawki do okularów wykonane w technologii druku przestrzennego w metalu (technologia DMLS)

II. Praca powinna skupiać się innowacyjnym wykorzystaniu możliwości druku przestrzennego (stal nierdzewna, tytan).

III. Zaprojektowany przedmiot powinien być możliwy do wykonania w technologii przyrostowej DMLS.

§3
Uczestnicy

I. Konkurs jest otwarty dla twórców indywidualnych oraz współtwórców, w tym zwłaszcza: uczniów szkół artystycznych, studentów oraz niezależnych twórców.

II. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez opiekuna prawnego.

III. W przypadku uczestnictwa współtwórców nagroda przypada równo wszystkim współtwórcom, chyba, że twórcy postanowią inaczej.

IV. Każdy z uczestników może złożyć więcej niż jeden projekt.

V. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminie.

 

§4
Warunki udziału w konkursie

I. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.fado-design.com, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

b. Przesłanie pracy konkursowej w postaci plików .STEP i STL wraz z min. 3 renderami pracy na adres: info@fado-design.com do dnia 30.06.2016r.

II. FADO z chwilą otrzymania zgłoszenia uzyskuje prawa do wykorzystywania utworu w celach niekomercyjnych na wszelkich możliwych polach eksploatacji. Pola te obejmują wykorzystywanie utworu w materiałach wydawniczych, wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych, w Internecie dla celów informacji, reklamy, promocji, marketingu, oraz celów szkoleniowo – instruktażowych.

III. Nadesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.

 

§5
Warunki spełniane przez pracę konkursową:

I. Zrealizowanie zadania konkursowego polega na wykonaniu projektu oprawek do okularów wykonanych w technologii druku 3D w metalu.

II. Praca konkursowa musi spełniać podstawowe warunki techniczne zgodne z wytycznymi do projektowania pod kątem wydruku w metalu. W przypadku gdy nie będzie ich spełniała, Organizator ma prawo nie dopuścić pracy konkursowej do Konkursu.

III. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

IV. Praca konkursowa oceniana będzie pod względem:

a. estetyki, jakości wykonanej pracy

b. możliwości wykonania przedmiotu w technologii druku 3D w metalu

V. FADO zastrzega sobie prawo sugerowania zmian i udoskonaleń projektu wg nadesłanych wskazówek z prawem zwrotu nadesłanej pracy.

 

§6
Kapituła

I. W skład Kapituły Konkursu wchodzą eksperci z dziedziny wzornictwa przemysłowego. Szczegółowy skład Kapituły Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.fado-design.com

II. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody głównej w sytuacji, gdy przesłane prace konkursowe nie będą spełniały warunków określonych w § 5 pkt.

III. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do nie podawania uzasadnienia swych werdyktów.

IV. FADO zastrzega sobie prawo zmiany składu Kapituły.

V. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§7
Termin i miejsca nadsyłania zgłoszeń

I. Prace konkursowe należy przesyłać e-mailem na adres: info@fado-design.com

II. Wymogi dotyczące zgłoszenia to przesłanie:

a. pracy konkursowej w formie plików .STEP i .STL

b. min. 3 renderów projektu

c. skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia projektu

III. Termin nadsyłania prac to 30.06.2016 r.

Zgłoszenia dokonane po terminie, dokonane przez uczestników nie spełniających wymogów określonych w Regulaminie, a także zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w Regulaminie, w szczególności nie zawierające prawidłowo wypełnionych dokumentów wymaganych przez Organizatora lub nie zawierające wymaganej dokumentacji zostaną przez Organizatora odrzucone.

 

§8
Nagrody

I. Nagroda Kapituły:

I MIEJSCE:

/ 2.000 Euro do wykorzystania na realizację dowolnego projektu/projektów na drukarce 3D (technologia DMLS) w firmie FADO

/  praktyki w FADO

 

II MIEJSCE:

/ 1.000 Euro do wykorzystania na realizację dowolnego projektu/projektów na drukarce 3D (technologia DMLS) w firmie FADO

/ praktyki w FADO

 

III MIEJSCE:

/ wydruk autorskiego projektu

/ praktyki w FADO

 

II. Nagroda publiczności:

Trzy osoby z największą liczbą zdobytych głosów otrzymają wydruk autorskiego projektu.

III. Przyznanie wyróżnień zależy to od ilości nadesłanych prac.

IV. FADO zastrzega sobie prawo do zmiany liczby wyróżnionych projektów, w tym do nie przyznania wyróżnień w przypadku nadesłania zbyt małej ilości prac.

V. Zwycięzcy konkursu mają 90 dni na wykorzystanie nagrody. Czas liczony jest od momentu przekazania przez FADO informacji o zwycięzcach. Nagroda będzie traktowana jako wykorzystana w momencie złożenia do FADO jednorazowego zamówienia przez zwycięzcę konkursu. Niewykorzystanie pełnej kwoty nagrody będzie równoznaczne z utraceniem pozostałej jej wartości.

VI. W przypadku decyzji FADO o skierowaniu projektu do produkcji mającej na celu komercyjne wprowadzenie do obrotu (sprzedaż), FADO ma pierwszeństwo nabycia od autora autorskich praw majątkowych lub uszczegółowienia wyłącznej umowy licencyjnej o m.in. kwestie wynagrodzenia Autora. W takim wypadku szczegółowe ustalenia zawarte zostaną na podstawie odrębnej umowy.

§9
Przebieg konkursu

I. Kapituła Konkursu do dnia 31.08.2016 r. oceni prace według kryteriów wskazanych w § 5 , zakwalifikuje wybrane prace konkursowe do etapu II konkursu.

II. Z wybranych prac Kapituła wraz z Organizatorem wybierze 3 laureatów konkursu . Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani najpóźniej do dnia 30. 09. 2016.

III. Równolegle do nagrody Kapituły przyznana zostanie nagroda publiczności. Zwycięzca nagrody publiczności zostanie wyłoniony z osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu w oparciu o zebrane głosy w ankiecie umieszczonej na stronie Facebook Fado Design. Głosowanie rozpocznie się 31.08.2016 i potrwa do 30.09.2016.

IV. O wyborze laureatów konkursu zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo i/lub telefonicznie. Lista osób wyróżnionych zostanie przedstawiona na stronie internetowej FADO Design.

V. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez Organizatora konkursu.

VI. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez Laureata Konkursu wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§10
Oświadczenie

I. Złożony projekt musi spełniać następujące wymagania:

a. Musi być możliwy do wykonania w technologii przyrostowej DMLS;
b. Musi być przesłany w postaci modelu 3D CAD, i spełniać warunki przesłania pliku określone w zakładce z wytycznymi projektowania;
c. Musi być utworem autorskim, stworzonym przez osobę zgłaszającą (utwór oryginalny to dzieło stworzone w pełni przez jego twórcę, i nie będącą kopią lub imitacją; modyfikowanie, udoskonalanie lub zmienianie wcześniej istniejących prac osób trzecich nie jest utworem oryginalnym twórcy);

d. Projekt nie może naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym patentów, tajemnic handlowych, praw autorskich, znaków handlowych lub innej własności intelektualnej lub praw własnościowych i nie może zawierać lub wykorzystywać jakiegokolwiek elementu który wymagałby zgody strony trzeciej na wykorzystywanie przesłanego projektu zgodnie z prawami udzielonymi FADO przez autora projektu;

e. Przesłany projekt nie może być przedmiotem jakiegokolwiek rzeczywistego lub możliwego sporu sądowego lub roszczeń;

f. Przesłany projekt nie może być wcześniej publikowany i nie może być zwycięzcą innych nagród;

Zgodność ze wszystkimi wymogami będzie określana przez FADO wedle własnego uznania.

II. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw własności intelektualnej osób trzecich powstałych w skutek realizacji i eksploatacji przez FADO nadesłanego projektu.

III. Uczestnika obciążają ewentualne skutki naruszenia praw autorskich i pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej przez osoby trzecie. FADO jest uprawniony do kierowania swych roszczeń bezpośrednio do Uczestnika jako Autora projektu.

IV. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko FADO na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do Dzieła lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez FADO z projektu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie Pozwanego oraz zwolnić FADO z wszelkich roszczeń Powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych niezależnie od odpowiedzialności za wyrządzone szkody.


§11
Inne warunki

I. FADO zastrzega sobie prawo do reprodukcji i wykorzystania w całości lub części projektów nadesłanych na Konkurs w celach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z upowszechnieniem Konkursu, wyróżnionych prac oraz informacji o ich twórcach.

II. Przystąpienie uczestnika do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie jego nazwiska oraz reprodukcji utworu nadesłanego na konkurs i jego upowszechnienia w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym Konkursem niezależnie od techniki informacyjnej.

III. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu oraz potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

IV. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego regulaminu.

 

§12
Informacje dodatkowe

 

I. Wszelkich dodatkowych informacji odnośnie Konkursu udziela FADO:

email: info@fado-design.com
phone:  + 48 601 676 942

PATRONI MEDIALNI WYDARZENIA

patronaty

Top
PolandEnglish